نورنبوی در دبیرستان شریعتی رستم آباد

در حتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)