مرمت قبر پدر شهید توسط اعضای انجمن های اسلامی بخش خشکبیجار

قبر پدر شهید مفقودالاثر "سید احمد حسینی باغی"، توسط تعدادی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار مرمت شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، تعدادی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار طی چند روز اقدام به مرمت قبر پدر شهید مفقودالاثر سید احمد حسینی باغی کردند.

سیمان کاری، تمیزکاری و رنگ آمیزی نوشته های درج شده بر روی سنگ قبر از اقدامات دانش آموزان برای مرمت قبر پدر شهید بود.