جلسه خیمه معرفت قرارگاه برادران رودبار

جلسات خیمه معرفت در شهرستان رودبار با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس در دو بخش برگزار گردید.

بخش اول مربوط به تکالیف خواسته شده از دانش ­آموزان مانند جمع­ آوری احادیث، وصیت­نامه شهیدان و بیانات مقام معظم رهبری، احکام و ... می­باشد. در بخش دوم مباحثی همچون مسجد و اهمیت حضور در آن، دشمن­ شناسی، انسان شناسی و ... توسط هدایت علیزاده مربی محترم شهرستان رودبار با همکاری دانش آموزان ارائه شد.

از دیگر مباحث مطروحه در این جلسات مباحث تشکیلاتی بود.

¤تصاویر¤