گزارش تصویری فعالیت های انجمن اسلامی دبیرستان اردشیری رشت به مناسبت 13 آبان

انجمن اسلامی دبیرستان اردشیری رشت اقدام به فضاسازی محوطه مدرسه به مناسبت 13 آبان نمود.

تصاویر