جلسه قرارگاهی در کانون شهید باهنر شهرستان لاهیجان

*