جلسه مسئولین اتحادیه لاهیجان با رئیس آموزش و پرورش شهرستان

.